Home > Career > Career at SSF

ด้วยศักยภาพ และการเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง มาตลอดระยะยาวนานกว่า 30 ปี
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จึงมีความตระหนักถึงความสำคัญ และพลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ นั่นคือ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร


นอกเหนือจากความมั่นคง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัย ที่เราได้จัดให้กับพนักงานแล้ว ด้วยวัฒนธรรมหลัก Foresees Team Spirit ขององค์กร ที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความสามัคคี เอื้ออาทร และร่วมมือกัน ส่งผลให้บรรยากาศในการทำงานของ
องค์กร มีความเป็น Team Spirit ในการทำงาน

อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในทุกด้าน เพื่อให้ทุกคนมี ความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับกับต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และดึงความสามารถที่โดดเด่นของตนออกมา พัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังปณิธานของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า “Your Total Quality”

Core Competency
ขีดความสามารถที่ดีของพนักงานบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
“Foresees Team Spirit”


C 1 Customer Focus (ความเอาใจใส่ลูกค้า)
สร้างความสัมพันธ์และสร้างความพึงพอใจที่ดีให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกเชิงรุก ด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง เช่น ลูกค้าภายใน หมายถึง เพื่อนพนักงานด้วยกันในฝ่ายเดียวกัน หรือต่างฝ่าย ตั้งแต่เพื่อนพนักงานจนถึงระดับ
ผู้บริหาร ลูกค้าภายนอก หมายถึง ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของบริษัทฯ เรา ผู้ร่วมค้าขายกับบริษัทฯ หรือร่วมทั้งผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ ของเราทั้งหมด

C 2 Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
สามารถริเริ่ม และสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น ความสามารถในการปรับตัวยอมรับสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความสำเร็จในงาน

C 3 Communication (การติดต่อสื่อสาร)
การติดต่อสื่อสารแบบ 2 way communication ได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี และสามารถสื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน เช่น มีความชัดเจนในการติดต่อสื่อสาร มีการติดตามว่าผู้อื่นได้รับข่าวสารหรือยัง ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย ความหมายตรงกัน รวมทั้งเป็นผู้รับฟังข่าวสารที่ดีต่อบุคคลอื่นด้วย

C 4 Cost Effectiveness (ความคุ้มค่า)
สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า เช่น การประหยัด
ทรัพยากรต่างๆ การลดปริมาณของเสีย ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม

Team Spirit (ศรัทธาการทำงานเป็นทีม)
สามารถในการทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในกลุ่มงานของตน และกลุ่มงานอื่นภายนอกสายงานของตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่น และพยายามสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น รับฟัง ยึดถือมติของกลุ่ม พร้อมนำไปใช้ปฏิบัติและให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร หรือกลุ่มมากกว่าเป้าหมายของตนเอง เช่น การสนับสนุน การประสานงาน แก้ไขปรับปรุงแนะนำ ให้ความร่วมมือในการทำงาน จริงใจซึ่งกันและกันจนทำให้งานประสบความสำเร็จ  
Career at SSF