Home > Operations > Certificates & Awards
รางวัลแห่งคุณภาพที่บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง

รางวัล และความสำเร็จต่างๆ ที่บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับตลอดการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนภายในบริษัท ที่ต้องการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด และปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกคนซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และความตั้งใจของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือในคุณภาพสินค้าและการบริการที่ประทับใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศตลอดมา


1.มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 22000:2005
มาตรฐาน ISO22000 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ของอาหาร เป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยทั่วทั้งห่วงโซ่ของการส่งมอบให้เป็นแนวทางเดียว และยกระดับความปลอดภัยของอาหาร และเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายและได้คุณภาพตามที่ต้องการ นอกจากนี้ มาตรฐานนี้มีโครงสร้างการบริหารคล้ายคลึงกับ ISO9000 สามารถประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐานเดี่ยวๆ หรือ ใช้ร่วมกับมาตรฐานอื่นๆ ก็ได้เช่น ISO9000, BRC, IFS, HACCP, GMP
2. มาตรฐาน BRC
ระบบมาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) ซึ่งกำหนดขึ้นโดยกลุ่มผู้ค้าปลีกในอังกฤษ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้รวมกลุ่มกันพัฒนามาตรฐาน BRC สำหรับผู้ค้าปลีกเพื่อใช้บริหารจัดการห่วงโซ่การส่งมอบอาหาร (Food Supply Chain) มาตรฐาน BRC เป็นมาตรฐานที่เข้ากันได้ดีกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่นำมาใช้อยู่แล้วในภาคอุตสาหกรรม เช่น หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบ SQF 2000 (Safe Quality Food) และ ISO 9000 เป็นต้น
3. มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่สามารถแสดงได้ว่ามีการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ รวมทั้งการยอมรับซึ่งกันและกันในผลการสอบเทียบและผลการทดสอบระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยขจัดปัญหาทางวิชาการในการกีดกันทางการค้า
4. Traceability System from Farm to Table
Traceability คือการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ FAO ที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร Traceability ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของอาหารในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหารการผลิต ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้น5. Prime Minister’s Export Award 1994 / 1998
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าที่มีผลงานดีเด่น ในด้านการขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อทางการค้า ของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทย ในตลาดโลก
6. รางวัล Thailand’s Superbrands 2005
รางวัล Superbrands เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีตัวแบรนด์สินค้าของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ เพราะเงื่อนไขการเลือกแบรนด์ที่เป็น Superbrand คือต้องเป็นแบรนด์ ที่สร้างชื่อให้กับตัวเองมากที่สุดในประเภทสินค้าเดียวกัน โดดเด่นในการให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกหรือความสะดวกสบายแก่ลูกค้า โดยสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม และเป็นแบรนด์ที่เป็นที่จดจำของสาธารณะ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ ซึ่งบริษัท สรุพลฟู้ดส์ได้รับการรับรอง จาก Superbrands International ให้เป็น แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย
7.สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลเสมอมา และได้แสดงถึงความตั้งใจจริงในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition – CAC) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

8. มาตรฐานอื่นๆ ที่ได้รับ
- Pre-Certificate for JAPAN
- U.S FDA Approval