Home > Operations > Factory & Capability
ข้อมูลโรงงาน และ ศักยภาพของแต่ละโรงงาน


โรงงานหลักที่ผลิตสินค้าของบริษัทฯ มาจาก 3 โรงงาน โดยมีกำลังการผลิตรวมมากกว่า 13,000 ตันต่อปี และมีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,100 คน

  • โรงงานเทพารักษ์
  • โรงงานกบินทร์บุรี
  • โรงงานสุราษฎร์


โรงงานเทพารักษ์


โรงงานสาขาเทพารักษ์ เป็นโรงงานแรกของบริษัท ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2520 ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามระบบคุณภาพมาตรฐาน Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO 22000 และมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นและตระหนักในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎหมายของประเทศคู่ค้า และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซี่งโรงงานสาขาเทพารักษ์มีสายการผลิตแบ่งออกเป็น 3 สายการผลิต คือ

1. Frozen Coated products ได้แก่ Breaded, Battered, Marinated products
2. Frozen Fried products ได้แก่ Puff, Pastry, Spring roll, Breaded, Battered products
3. Frozen Steam products ได้แก่ Dim Sum, Steam rice


ข้อมูลทั่วไป

เครื่องจักรในการผลิตประกอบด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการให้ความร้อน ระบบแช่แข็งสินค้า และการเก็บผลิตภัณฑ์ใน Cold Storage พร้อมทั้งยังมีระบบการควบคุม ตรวจสอบและประกันคุณภาพทุกกระบวนการผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามมาตรฐานสากล รวมถึงระบบการผลิตน้ำ น้ำแข็ง ที่ใช้ในโรงงาน มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ และด้านเคมีตามข้อกำหนดกฎหมาย

ห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการบำบัดน้ำเสีย เราใช้ระบบการบำบัด และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย จึงทำให้น้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน มีความสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการตรวจสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ห้องเย็นรับฝากสินค้า ทางบริษัทได้มีการให้บริการรับฝากสินค้าแช่เย็นและแช่เยือกแข็งในคลังสินค้า ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการลำเลียงและจัดเก็บสินค้าแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ตามระบบมาตรฐานสากล ที่ได้การรับรอง HACCP, GMP, ISO 22000, BRC

บุคลากร มีความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ


โรงงานกบินทร์บุรี


โรงงานสาขากบินทร์บุรีเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2539 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง เพื่อการส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีขั้นตอนการผลิตที่ได้รับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 มาตรฐาน BRC ISSUE 5 และระบบคุณภาพ GMP และ HACCP โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องของการบริการและการผลิตอาหารที่ปลอดภัย (Food safety) เสมอมา และมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ซี่งโรงงานสาขากบินทร์บุรีมีสินค้าที่ผลิตได้แก่

1. Frozen raw Products ได้แก่ Raw HLSO, Nobashi, Raw PD
2. Frozen cooked Products ได้แก่ SSushi topping, Cooked Prawn
3. Frozen coated Products ได้แก่ BBreaded and Marinated products
4. Frozen further processing products ได้แก่ Ready Meal, Frozen Sushi


ข้อมูลทั่วไป

เครื่องจักรในการผลิต ประกอบด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการให้ความร้อน ระบบแช่แข็งสินค้า และการเก็บผลิตภัณฑ์ใน Cold Storage พร้อมทั้งยังมีระบบการควบคุม ตรวจสอบและประกันคุณภาพทุกกระบวนการผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามมาตรฐานสากล รวมถึงระบบการผลิตน้ำ น้ำแข็ง ที่ใช้ในโรงงาน มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางด้าน จุลินทรีย์ และด้านเคมีตามข้อกำหนดกฎหมาย

ห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

คลังสินค้า ที่สาขากบินทร์บุรี เราได้มีการจัดเก็บด้วยระบบ Auto crane ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Touch screen และเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยระบบ conveyer อัตโนมัติ ซึ่งทำให้การจัดเก็บสินค้าของเรามีการจัดการที่มีระเบียบมากขึ้นทำให้ง่ายต่อการทำงาน ของพนักงาน

ระบบการบำบัดน้ำเสีย เราใช้ระบบการบำบัด และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย จึงทำให้น้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน มีความสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการตรวจสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

บุคลากร มีความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ


โรงงานสุราษฎร์


โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานีเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2527 ตั้งอยู่ในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงงานแห่งนี้มีขั้นตอนการผลิตที่ได้รับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 มาตรฐาน BRC ISSUE 5 และระบบคุณภาพ GMP และ HACCP โรงงานมีการผลิตสินค้าแบบ MASS CONVENTIONAL ซึ่งเป็นการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพและทำเลที่ตั้งของโรงงาน เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบกุ้ง จึงส่งผลดีต่อการขนส่ง และคุณภาพของวัตถุดิบ ที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่เป็น Fresh Product ที่ประกอบด้วย กุ้งสด หรือ กุ้งต้ม สินค้าที่ผลิตได้แก่

1. Frozen raw products ได้แก่ Raw HLSO, Nobashi, Raw PD
2. Frozen cooked product ได้แก่ Sushi topping, Cooked Prawn


ข้อมูลทั่วไป

เครื่องจักรในการผลิต ประกอบด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบการให้ความร้อน ระบบแช่แข็งสินค้า และการเก็บผลิตภัณฑ์ใน Cold Storage พร้อมทั้งยังมีระบบการควบคุม ตรวจสอบและประกันคุณภาพทุกกระบวนการผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตามมาตรฐานสากล รวมถึงระบบการผลิตน้ำ น้ำแข็ง ที่ใช้ในโรงงาน มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์ และด้านเคมีตามข้อกำหนดกฎหมาย

ห้องปฏิบัติการ ไได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการบำบัดน้ำเสียเราใช้ระบบการบำบัด และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย จึงทำให้น้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน มีความสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการตรวจสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ระบบน้ำประปา ทางโรงงานที่สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความสามารถในการ ผลิตน้ำประปาใช้เอง โดยได้นำเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตน้ำประปาที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิต ซึ่งน้ำประปาที่ผลิตได้นั้นจึงมีความสะอาด และปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้

บุคลากร มีความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ