Home > Operations
กระบวนการผลิต
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นและตระหนักในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย
ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล และตามข้อกำหนดกฎหมายของประเทศคู่ค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
การผลิต ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ดังนี้


การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ผลิตต้องผ่านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงคามปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety)
ตามหลักการระบบวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤต (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)


กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
บริษัทฯ มีการควบคุมและเข้มงวดด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร โดยมีการจัดการ,สภาพแวดล้อม
การทำงาน,โครงสร้างพื้นฐาน, สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการควบคุม การบำรุงรักษา และปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงมาตรฐานด้านสุขลักษณะในโรงงาน ได้แก่ น้ำ,น้ำแข็งที่ใช้ในโรงงาน การทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร, การควบคุมการปนเปื้อน การป้องกันสิ่งปลอมปนในสินค้าที่ผลิต (โดยการตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ) สุขอนามัยของบุคลากร, การควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ การควบคุมและกำจัดขยะและของเสียในโรงงาน การควบคุมการใช้สารเคมี ตลอดจนการจัดเก็บรักษา

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆมากมาย เช่น ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีในกระบวนการผลิต (Good Manufacturing Practices : GMPs),ระบบคุณภาพ HACCP, ระบบหลักเกณฑ์ของสมาคมค้าปลีกแห่งอังกฤษ (British Retail Consortium:BRC), ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (ISO22000) เป็นต้น ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความสะอาดและปลอดภัย (Food Safety) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา (Food Traceability) เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ความปลอดภัยต่อการผลิตสินค้าและการป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสินค้า
บริษัทฯ มีการป้องกันการปลอมปนของสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์จากผู้ไม่หวังดี โดยดำเนินการตามระบบ Food Security ของมาตรฐาน BRC และตามข้อกำหนดของลูกค้า ได้แก่ การควบคุมและป้องกันการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้า-ออกของพนักงานในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การป้องกันจากโครงสร้างภายนอกและภายในโรงงาน โดยการตรวจสอบจากกล้องบันทึกภาพ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาขน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็งที่มีคุณภาพ คำนึงถึงความปลอดภัย (Food Safety) สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา (Food Traceability) และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Legal and Regulation Compliance) ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้การยอมรับและความเชื่อถือจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโต ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีแนวนโยบายในการดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อมดังนี้


1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ มีการทบทวนและกำหนดแนวทางการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.ปฎิบัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการยกระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันการปฎิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
4. ส่งเสริมการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผนควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังานและลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้การอบรมแก่บุคลากรทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และผลักดันความร่วมมือและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน


บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ จะทำการสื่อสาร
นโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับได้รับทราบและถือปฎิบัติ พร้อมทั้งจะเผยแพร่นโยบายนี้ไปสู่คู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการผลักดันการปฎิบัติงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมต่อไป