Home > Products & Service


นอกจากบริษัทฯ เป็นองค์กรที่ใส่ใจในคุณภาพของสินค้า ความปลอดภัยในอาหารที่ดีกว่า เพื่อมอบคุณค่าของสินค้าและ บริการที่ลูกค้าพอใจในระดับสากลแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นใส่ใจในการลงทุน ในด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการบริหาร กระบวนการผลิตอาหารแช่แข็ง ตามมาตรฐานสากล รวมถึงระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งสินค้าของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ ในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ปลอดภัย และมีมาตรฐานการผลิตที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากล