โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ จำนวน 269,999,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)      
 

ชื่อ-สกุล
 
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. ครอบครัวว่องวัฒนโรจน์
   บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด
   นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ 
   นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์ 
   นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์    
   นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์   
   นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์   
   นางสรญา สรไกรกิติกูล 

118,840,850


 
44.02%

 
2. ครอบครัวไกรสิทธิศิรินทร 
   นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
   นางสาวศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร 
   นางสาวศรินทร์  ไกรสิทธิศิรินทร 
   นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร 
35,586,000
 
13.18%
 
3. ครอบครัวเจียงวรีวงศ์
   นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์
   นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์ 
   นางศุภิสรา เพชรวรกุล 
   นางสาวภูษณิศา เจียงวรีวงศ์
 
34,235,090
 
12.68%
 
4. นายอยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล 19,765,400 7.32%
5. นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค 12,555,200 4.65%
6. นางสาววรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์ 5,000,000 1.85%
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด   3,945,771 1.46%
8. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล 3,202,500 1.19%
9. Mr.Cheung Lawrence Lup-Kwan 1,896,000 0.70%
10. นายทิวา จิรพัฒนกุล 1,856,000 0.69%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด