โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ จำนวน 269,999,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561)      
 

ชื่อ-สกุล
 
จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. ครอบครัวว่องวัฒนโรจน์
บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ 
นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์ 
นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์    
นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์   
นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์   
นางสรญา สรไกรกิติกูล 

118,840,850


 

44.02%

 
2. ครอบครัวไกรสิทธิศิรินทร 
นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
นางสาวศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร 
นางสาวศรินทร์  ไกรสิทธิศิรินทร 
นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร 
35,586,000
 
13.18%
 
3. ครอบครัวเจียงวรีวงศ์
นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์
นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์ 
นางศุภิสรา เพชรวรกุล 
นางสาวภูษณิศา เจียงวรีวงศ์
 
34,235,090
 
12.68%
 
4. นายอยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล 13,890,600 5.14%
5. นายธนาธิป  พิเชษฐวณิชย์โชค 7,651,200 2.83%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด   6,583,650 2.44%
7. นางสาววรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์ 5,000,000 1.85%
8. Credit Suisse AG, Singapore Branch 5,000,000 1.85%
9. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล 3,255,100 1.21%
10. Mr. Cheung Lawrence Lup-Kwan 1,896,000 0.70%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด