Surapon Foods Public Company Limited, Thai Frozen shrimp,Thai Frozen Food manufacturer,Thai Frozen Prawn,Thai Frozen Dimsum,Frozen finger food and Appetizers

การกำกับดูแลกิจการ

To be World’s recognized food manufacturer with best qualities and services

1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

2) นโยบายการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3) นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4) นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน

5) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

6) นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

7) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

8) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

10) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

11) นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย