การกำกับดูแลกิจการ

To be World’s recognized food manufacturer with best qualities and services

1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

2) นโยบายการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3) นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4) นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน

5) นโยบายการบริหารความเสี่ยง

6) นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

7) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

8) นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

10) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

11) นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย

12) นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

13) นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

14) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

15) นโยบายความเป็นส่วนตัว

16) นโยบายความยั่งยืน