คณะกรรมการบริษัท

นายโกศล ฉันธิกุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการ

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

กรรมการ

นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์

กรรมการ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

กรรมการอิสระ

นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการ

นายไพบูลย์ กังวลกิจ

กรรมการ

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการ

นายคเณศร์ ชาติธรรมรักษ์

กรรมการอิสระ

นางสาวสุรีย์ กิติพงศ์สมาน

กรรมการอิสระ