Surapon Foods Public Company Limited, Thai Frozen shrimp,Thai Frozen Food manufacturer,Thai Frozen Prawn,Thai Frozen Dimsum,Frozen finger food and Appetizers

คณะกรรมการบริษัท

นายโกศล ฉันธิกุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการ

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

กรรมการ

นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์

กรรมการ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

กรรมการอิสระ

นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการ

นายไพบูลย์ กังวลกิจ

กรรมการ

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการ

นายพุทธพร นิลวรางกูร

กรรมการอิสระ

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

กรรมการอิสระ