คณะกรรมการเฉพาะด้าน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
 
 
ชื่อ

นามสกุล
 

ตำแหน่ง
 
1. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ประธาน
2. นายคเณศร์ ชาติธรรมรักษ์ กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ กิติพงศ์สมาน กรรมการ


2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 
 
ชื่อ
 

นามสกุล
 

ตำแหน่ง
 
1. นายคเณศร์ ชาติธรรมรักษ์ ประธาน (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวสุรีย์ กิติพงศ์สมาน กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ


3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 
 
ชื่อ
 

นามสกุล
 

ตำแหน่ง
 
1. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ประธาน
2. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ
3. นายโกศล ฉันธิกุล กรรมการ


4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 
 
ชื่อ
 

นามสกุล
 

ตำแหน่ง
 
1. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธาน
2. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ
3. นายไพบูลย์ กังวลกิจ กรรมการ
4. นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ
5. นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ
6. นางสรญา สรไกรกิติกูล กรรมการ
7. นายจิตรกร ไชยราช กรรมการ
8. นายมนไท จูฬติตตะ กรรมการ
9. นายโทมัส อึง กรรมการ
10. นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล กรรมการ
11. นายปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์ กรรมการ


5. คณะกรรมการบริหาร
 
 
ชื่อ
 

นามสกุล
 

ตำแหน่ง
 
1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ประธาน
2. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ รองประธาน
3. นายไพบูลย์ กังวลกิจ กรรมการ
4. นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ
5. นางสรญา สรไกรกิติกูล กรรมการ
6. นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ
7. นายมนไท จูฬติตตะ กรรมการ
8. นายจิตรกร ไชยราช กรรมการ
9. นายโทมัส อึง กรรมการ
10. นายปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์ กรรมการ