ผู้บริหาร

นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพบูลย์ กังวลกิจ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จำกัด

นางสรญา สรไกรกิติกูล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด

นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด

นายมนไท จูฬติตตะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มปฏิบัติการ

นายโทมัส อึง

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มการขายและสนับสนุนการค้า

นายปัตต์ สมชัยกุลทรัพย์

รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท

นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน