ข้อมูลทางการเงิน

To be World’s recognized food manufacturer with best qualities and services

ปี :

ปี

2564

31 ธันวาคม 2564

งบการเงิน ปี 2564

ปี

2563

31 ธันวาคม 2563

งบการเงิน ปี 2563

ปี

2562

31 ธันวาคม 2562

งบการเงิน ปี 2562

ปี

2561

31 ธันวาคม 2561

งบการเงิน ปี 2561

ปี

2560

31 ธันวาคม 2560

งบการเงิน ปี 2560

ปี

2559

31 ธันวาคม 2559

งบการเงิน ปี 2559

ปี

2558

31 ธันวาคม 2558

งบการเงิน ปี 2558

ปี

2557

31 ธันวาคม 2557

งบการเงิน ปี 2557

ปี

2556

31 ธันวาคม 2556

งบการเงิน ปี 2556