ข้อมูลทางการเงิน

To be World’s recognized food manufacturer with best qualities and services

ปี :

ปี

2561

31 ธันวาคม 2561

รายงาน MD&A ปี 2561

ปี

2560

31 ธันวาคม 2560

รายงาน MD&A ปี 2560

ปี

2559

31 ธันวาคม 2559

รายงาน MD&A ปี 2559

ปี

2558

31 ธันวาคม 2558

รายงาน MD&A ปี 2558

ปี

2557

31 ธันวาคม 2557

รายงาน MD&A ปี 2557

ปี

2556

31 ธันวาคม 2556

รายงาน MD&A ปี 2556